yandex

Gizlilik Politikası Kişisel Verileri Koruma

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu

1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, www.cevrimiciterapi.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Paylaştığınız kişisel veriler, her bir kullanıcı ve üyemize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin gereklerine uygun şekilde yapabilmek,

  • Sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda,
  • Talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • Her bir üyeye daha iyi hizmet sunmak,
  • Her bir üyenin kişisel menfaatine uygun olarak hareket edebilmek, bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek,
  • “Psikolog Merkezi”nin bağlı bulunduğu “Çevrimiçi Terapi Ltd Şti.” ile iş ortaklarıyla paylaşabilmek,
  • Kullanıcıların ve üyelerin kullanım ve kişisel tercihlerini analiz etmek
  • Bu analizleri reklam faaliyetlerinde kullanabilmek

amacıyla 6698 sayılı KVKK ve ilgili düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, www.cevrimiciterapi.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; ana ve küçük hissedarlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz, başta www.cevrimiciterapi.com altyapısını kullanan üye internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları veya ödeme sistemleri sağlayıcıları ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “ www.cevrimiciterapi.com Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz, www.cevrimiciterapi.com internet sitesi ve diğer uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; www.cevrimiciterapi.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, internet sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) internet sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz; ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, www.cevrimiciterapi.com ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere, gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

www.cevrimiciterapi.com, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

7. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca www.cevrimiciterapi.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda cevrimiciterapi.com’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya internet sitesi ve mobil uygulamalar uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

8. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, www.cevrimiciterapi.com’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

9. İletişim ve Başvuru Yöntemi

www.cevrimiciterapi.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini iletişim postamız e-posta adresine yöneltebilirler. 

www.cevrimiciterapi.com’a iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, ornekalanadi.com , ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

İnternet sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan www.cevrimiciterapi.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce www.cevrimiciterapi.com’a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. 

Bu sözleşme en son 12/08/2021 tarihinde güncellenmiştir.

Hoş geldiniz

Konuk yazar olarak giriş yapıyorsunuz

Şifrenizi geri alın

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.